A Strukturális Alapok hatékony kezeléséhez szükséges adminisztratív kapacitás kialakítása, a megfelelő intézményi struktúrák kiépítése komoly szakértelmet és előkészítést igényel. A szervezeti felépítés kialakításában legfontosabb jogszabály a Strukturális Alapokra vonatkozó, általános szabályokat ismertető 1260/1999-es számú tanácsi rendelet, továbbá az ennek keretében nyújtott támogatások kezelési és ellenőrzési rendszereiről szóló, az előbbi rendelet végrehajtásának részleteit bemutató, 438/2001-es és a 448/2001-es számú bizottsági rendelet. A 438/2001-es rendelet 5. cikkével kapcsolatos feladatokat a Nemzeti Fejlesztési Hivatal fogja össze, amelynek az AVOP Irányító Hatóság minden szükséges információt megadott.

A Magyar Köztársaság Kormánya 2003 májusában elfogadta a Közösségi Támogatási Keretet (KTK), majd ehhez kapcsolódóan az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Programot (AVOP). Az Európai Bizottság a magyar KTK-t 2004. június 21-én fogadta el (C(2004) 2093). Azonban ahhoz, hogy az Európai Unió Strukturális Alapjaiból részesedhessünk, szükséges egy Program-kiegészítő Dokumentum (PKD) kidolgozása, amelynek célja az AVOP-ban foglaltak részletesebb, pályázat-orientált leírása, így teremtve szorosabb kapcsolatot a pályázó és a programban résztvevő nemzeti hatóságok között. A PKD célja a stratégia és a támogatási tartalom alátámasztása az intézkedési szintekre vonatkozó részletes adatokkal, illetve az intézkedések részletes leírása és a konkrét támogatási tartalom rögzítése. A PKD leírja a működés részleteit a prioritásoknak, illetve az azokhoz kapcsolódó intézkedéseknek megfelelően. Minden intézkedésre vonatkozóan megjelennek a monitoring indikátorok is, amelyek segítségével valósul meg a program eredményességének értékelése.

A Program-kiegészítő Dokumentum szerkezetét tekintve hét egységből és a mellékletekből áll. Az elsőben ismertetésre kerülnek a pályázati eljárásban részt vevő intézmények, a folyamatban betöltött pontos szerepük megjelölésével. Ez alapján a pályázó megismerkedhet a teljes pályázati eljárással. A Kommunikációs Terv tartalmaz minden olyan eljárást, amelynek célja a potenciális pályázók, illetve a nyilvánosság tájékoztatása.

A harmadik fejezet írja le az összes pályázható intézkedést, ezen kívül tartalmazza a pályázati feltételeket, a pénzügyi tervet, a monitoring és az értékelési mutatókat, illetve a pályázat szempontjából fontos információkat. A negyedik fejezet leírja a pályázatkezelés eljárásrendjét, amelyet az előzetes értékelés követ. A hatodik fejezet foglalkozik az informatikai háttérrel, míg a hetedikben a pénzügyi táblázatok kerülnek részletezésre. A PKD mellékletei tartalmaznak néhány listát, elemzést és magyarázatot az intézkedésekhez kapcsolódóan.

A PKD elfogadása, illetve módosítása a Program Monitoring Bizottság feladata, de a dokumentumot tájékoztató jelleggel az Európai Bizottsághoz is el kell küldeni. Az AVOP mellett a Minisztérium elkészítette a Nemzeti Vidékfejlesztési Tervet is, amelynek intézkedései az EMOGA Garancia Részlegéből kerülnek társfinanszírozásra. A két program intézményi háttere az I.2-es fejezetben, míg a programok közötti kapcsolódás az I.6-os fejezetben kerül bemutatásra.


Letölthető dokumentumok:
AVOP - Program-kiegészítő dokumentum - első elfogadott (PDF)
AVOP - Program-kiegészítő dokumentum - utolsó konszolidált (PDF)
ARDOP - Programme-complement - első elfogadott (PDF)
ARDOP - Programme-complement - utolsó konszolidált (PDF)

kapcsolódó jogszabályok: Helyesbítés a strukturális alapok keretében nyújtott támogatások irányítási és ellenőrzési rendszerei tekintetében az 1260/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2001. március 2-i 438/2001/EK bizottsági rendelethez ( Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 63., 2001.3.3. ) (Magyar nyelvű különkiadás 14. fejezet, 01. kötet, 132. o.)