A SAPARD Monitoring Bizottág Ügyrendje

Jogi háttér
A SAPARD Monitoring Bizottság megalakulását az alábbi jogszabályok teszik szükségessé:
-  A Tanács 1999. június 21-i 1268/99 a csatlakozni szándékozó közép- és kelet-európai országok előcsatlakozási mezőgazdasági és vidékfejlesztési intézkedéseinek közösségi támogatásáról az előcsatlakozási időszakban EK rendeletének 5. cikk 3. pontja;
-  Többéves Pénzügyi Megállapodás B. mellékletének 7. cikke.
1. A SAPARD Monitoring Bizottság (továbbiakban SMB) feladata:
a)     megtárgyalja és jóváhagyja a SAPARD Program (továbbiakban Program) végrehajtásának megfigyeléséhez-ellenőrzéséhez szükséges fizikai és pénzügyi mutatókat;
b)     megtárgyalja és véleményezi a projektek kiválasztásának és pontozásának kritériumait minden egyes intézkedésre vonatkozóan;
c)     rendszeres időközönként megvizsgálja a Program sajátos célkitűzéseinek megvalósításában elért eredményeket, melyet a Többéves Pénzügyi Megállapodás B. melléklet 7. cikkének 6. pontjában foglaltakról szóló információk alapján tesz;
d)     megvizsgálja a Program eredményeit, különös tekintettel a különböző intézkedésekre meghatározott célok elérésére, és az egyes intézkedésekre valamint alintézkedésekre meghatározott források - amennyiben ilyen létezik - felhasználására;
e)     értékeli a középtávú értékelés minőségét és következtetéseit;
f) megtárgyalja és jóváhagyja a megvalósításról szóló éves és záró jelentéseket, mielőtt megküldik azokat az Európai Unió Bizottságának;
g)     megtárgyalja és jóváhagyja a SAPARD forrás (beleértve a magyar hozzájárulást is) felhasználásának  módosítására vonatkozó javaslatokat;
h)     megtárgyalja és jóváhagyja a Program módosítására vonatkozó javaslatokat;
i) javasolhatja az Unió Bizottságának - az Irányító Hatóságon keresztül - a Program olyan módosítását vagy felülvizsgálatát, amely lehetővé teszi a kitűzött célok elérését, vagy a támogatás irányításának javítását;
j) amennyiben a Program folyamán szükség van arra, hogy a Bizottság bármilyen ügyben véleményt nyilvánítson, a Bizottság ennek megfelelően ezt megteszi.
2. A SAPARD Monitoring Bizottság összetétele
a)     Az SMB tagjai:
Szavazati joggal rendelkező tagok:
Elnök
Alelnök: az Irányító Hatóság mindenkori vezetője
Titkár: Irányító Hatóság képviselője
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium:
SAPARD Hivatal
Mezőgazdasági Fejlesztések Főosztálya
Élelmiszeripari Főosztály
Oktatási, Kutatási és Fejlesztési Főosztály
Agrár-környezetgazdálkodási Önálló Osztály
FM Hivatalok Főosztálya
Vidékfejlesztési Programok Főosztálya
Nemzeti Programengedélyező Iroda
Miniszterelnöki Hivatal
Környezetvédelmi Minisztérium
Magyar Önkormányzati Szövetségek Társulása
Magyar Agrárkamara
Agrár Munkaadói Szövetség
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Magyar Építész Kamara
Országos Környezetvédelmi Tanács
Környezet- és Természetvédelmi Főfelügyelőség
Vidék Parlamentje
MOSZ - Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége
MEDOSZ - Mezőgazdasági Dolgozók Országos Szövetsége
ÉDOSZ - Élelmiszeripari Dolgozók Országos Szövetsége
ÉFOSZ - Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége
Magyarországi Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetsége
Falusi Turizmus Országos Szövetsége
Magyar Termelői Értékesítő és Szolgáltató Szervezetek/Szövetkezetek HANGYA Együttműködése
AGRYA Országos Szövetség
Magyar Paraszt Szövetség
Biokultúra Egyesület
Tessedik Sámuel Főiskola Mezőgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási Főiskolai Kara
Szent István Egyetem, Agrárszociológiai Tanszék
Tanácskozási joggal részt vesznek:
Európai Unió Bizottságának képviselői
VÁTI - Vidékfejlesztési Osztály képviselője
Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet képviselője
Állandó meghívottak:
Fejezeti Monitoring Bizottság Titkársága
Országos Monitoring Bizottság Titkársága
Központi Monitoring Bizottság Titkársága
Állami Számvevőszék
b)     A Monitoring Bizottságba delegáló szervnek be kell jelentenie az SMB Titkárságához a delegált személy nevét és elérhetőségét, valamint ha a delegált tag személyében változás történik.
c)     Az SMB tagjának delegáltja javadalmazásban nem részesül az SMB-ben végzett munkájáért.
d)     Az SMB tagjának delegáltja saját szervezetén túlmenő ágazati érdekeket képvisel az üléseken.
e)     Amennyiben valamely tag delegáltjának egyéni érdekeltsége van az ülésen vitatott témában, annak meghatározott időre el kell hagynia az ülést.
f) Az SMB tagjának delegáltja delegáló szervezetét tájékoztatni köteles az ülés napirendjén szereplő kérdésekről. Ennek formáját /szóbeli, illetve írásos/ a felek önmaguk határozzák meg.
g)     Az SMB tagjának delegáltja jogosult az SMB napirendjén szereplő kérdésekkel kapcsolatosan - véleménykialakítás céljából - előzetes egyeztetésre az SMB titkársággal.
h)     Az SMB titkársága köteles az SMB tagját tájékoztatni a SAPARD intézkedésekre kiírt pályázati lehetőségekről, módosításokról.
i) Ha az SMB tagjának delegáltja két egymást követő ülésen nem jelenik meg, azzal elveszíti delegálti státuszát..
j) A Technikai Segítségnyújtás keretében megvalósuló tanulmányútról és szemináriumról a résztvevőknek 10 munkanapon belül jelentést kell benyújtaniuk a Titkárság részére.
3. Az SMB döntéshozatalának módja
a)     Az SMB akkor határozatképes, ha az ülésen a bizottsági tagok több mint fele jelen van. A tagok kötelesek személyesen részt venni az SMB ülésein.
b)     Az elnököt az alelnök teljes joggal helyettesíti.
c)     Az SMB - határozatai meghozatalánál - törekszik a konszenzusra, kivételes esetekben a jelenlévők minősített többségének egyetértésével dönt, a kisebbségi vélemények feltüntetésével.
4. Az SMB munkarendje
a)     Az SMB ülését az elnök, vagy az alelnök hívja össze, az általa javasolt - a tagok által elfogadott - helyre.
b)     Az SMB évente legalább kétszer ülésezik, de az elnök rendkívüli ülést is összehívhat saját hatáskörben, vagy a tagok egytizedének kérésére, vagy az Európai Unió Bizottságának javaslata alapján.
c)     Az SMB-t az elnök képviseli, de ezt a jogot más tagra átruházhatja.
d)     Az ülésekre szóló meghívót és a tervezett napirendet a tagok delegáltjainak számára legalább 25 munkanappal az ülést megelőzően az elnök megküldi.
e)     Az SMB ülésének napirendi pontjaihoz szükséges dokumentumokat a tagok számára legalább 15 munkanappal az ülést megelőzően el kell juttatni.
f) Az SMB napirendi pontjait az elnök határozza meg, figyelembe véve a bizottsági tagok javaslatait.
g)     Az üléseken az SMB által meghívott szakértők is részt vehetnek, de szavazati joggal nem rendelkeznek.
h)     Sürgős esetben, mikor nincs lehetőség összehívni SMB ülést, az SMB elnöke írásbeli állásfoglalást kérhet a tagoktól döntéshozatal céljából, melynek - a felkéréstől számított - 15 munkanapon belül a tagok eleget tehetnek. Az eredményről az elnöknek értesítenie kell a tagokat. Határozott ellenvélemény esetén a döntést igénylő kérdés a következő SMB ülésre beterjesztésre kerül.
i) Az SMB munkájának támogatására munkacsoport felállítása lehetséges, melyről az SMB dönt.
5. Az SMB Titkársága
a)     Az SMB Titkársági feladatait az FVM Integrációs Főcsoportfőnöksége, mint Irányító Hatóság látja el.
b)     Minden egyes SMB ülésről a Titkárság emlékeztetőt készít, melyet a tagok részére az ülést követő 5 munkanapon belül megküld, s ők - a kézhezvételtől számítva - 15 munkanapon belül megerősítik azt.
c)     Az SMB ülésének napirendi pontjaihoz szükséges dokumentumokat a Titkárság állítja össze.
d)     A tanulmányutakról és szemináriumokról készült jelentéseket 5 munkanapon belül megküldi az SMB tagok delegáltjai részére.