Éves jelentés 2004.


Az AVOP Monitoring Bizottság által 2005. június 16-án jóváhagyott, és az Európai Bizottság által elfogadott Éves előrehaladási jelentés 2004.
Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program a komparatív előnyök hasznosításával alapvető fontosságúnak tekinti a mezőgazdasági termelés hatékonyságának növelését, a termelők verseny-, piaci és jövedelem pozíciójának kedvezőbbé, biztonságosabbá tételét. A versenyképes gazdasági fejlődésre kevésbé alkalmas területeken pedig, a fenntartható, többfunkciós mezőgazdaság kialakítását, a társítható tevékenységek feltételeinek megteremtését szolgálja.

Az EU csatlakozásra való felkészülés és jogharmonizáció részeként az uniós követelmények, irányelvek, célkitűzések fokozatosan beépültek a magyar jogrendszerbe és a közigazgatásba. A jogharmonizációt hatékonyan segítették az előcsatlakozási programok (Phare, SAPARD), amelyek eredményeként elsősorban az intézményrendszer fejlődött, valamint jelentősen előrehaladt az uniós intézmények, valamint a működésüket segítő információs és nyilvántartási rendszerek kialakítása. Az intézményrendszer az egyes programok elkülönített kezelését, finanszírozását és ellenőrzését oldja meg. A párhuzamosan, illetve egymást követően megvalósuló programok (SAPARD, AVOP, NVT) közötti koherencia és az elkülönítés elve a megvalósítás, az intézményrendszer működése során következetesen érvényesül.

Az AVOP kiindulópontja a helyzetértékelés, a SWOT analízis és a fejlesztési stratégia. Az NFT-ben megfogalmazott prioritások közül a "termelőszektor versenyképességének javítása" prioritásra koncentrál, az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA) Orientációs Részlegéből, valamint a Halászati Orientációs Pénzügyi Eszközből (HOPE) támogatható intézkedésekre terjed ki. A koherencia elvét érvényesítve megteremti az Alap Garancia Részlegéhez tartozó célok és intézkedések interaktív kapcsolatrendszerét is.
Az AVOP intézkedéseinek végrehajtása a Program-kiegészítő Dokumentum alapján történik, amely az operatív programhoz képest részletesebb, pályázat-orientált leírást ad az intézkedésekről, valamint szabályozza a pályázó és a programban résztvevő hatóságok kapcsolatát, az értékelés (monitoring) folyamatát.

Az AVOP intézkedései
Tekintettel a támogató Alapok jellegére, az agrár- és vidékfejlesztés céljaira, a megvalósításukat szolgáló intézkedések és a támogatható tevékenységek kapcsolatrendszerére az AVOP három fő fejlesztési irányt, prioritást határoz meg, amelyekhez 8 intézkedés (és megvalósításukat segítő Technikai segítségnyújtás), valamint 28 alintézkedés társul. Az AVOP prioritásai és intézkedései az alábbiak:
1. Prioritás: A versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban
1.1. A mezőgazdasági beruházások támogatása
1.2. A halászati ágazat strukturális támogatása
1.34. Fiatal gazdálkodók induló támogatása
1.4. Szakmai továbbképzés és átképzés támogatása
2. Prioritás: Az élelmiszer-feldolgozás modernizálása
2.1. A mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének fejlesztése
3. Prioritás: Vidéki térségek fejlesztése
3.1. Vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítése
3.2. Mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése
3.3. Falufejlesztés, -megújítás a vidék tárgyi és szellemi örökségének védelme és megőrzése
3.4. LEADER+
4. Technikai segítségnyújtás
4.1. Technikai segítségnyújtás

Az AVOP végleges változatát Magyarország hivatalosan 2004. május 5-én nyújtotta be az Európai Bizottsághoz. A dokumentum benyújtását - Németh Imre földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter és Mr. Fischler mezőgazdaságért felelős biztos közötti - politikai szintű megállapodás előzte meg 2004. januárjában. Az AVOP-ot az Európai Bizottság 2004. június 21-én a C(2004)2322 számú határozatában hagyta jóvá. (Az AVOP elfogadásának bizottsági hivatkozási száma: 2003 HU 061 PO 001)

A program intézkedéseire vonatkozó "előzetes" pályázati felhívások közzétételére 2004. március 31-én került sor, a pályázatok benyújtására pedig - a pályázati csomagok véglegesítése és jóváhagyása után - 2004. május 3-tól volt lehetőség. A pályázatok benyújtása folyamatosan történt, feldolgozásuk 2004. október 1-jén kezdődött el.

Az AVOP PKD első változatát a Monitoring Bizottság (MB) 2004. július 6-án fogadta el. Az MB tagok és a Bizottság észrevételei alapján véglegesített változat elfogadására 2004. augsztus 12. és 27. között lezajlott írásbeli eljárás keretében került sor. A végleges PKD-t az AVOP IH 2004. október 28-án Magyarország Állandó Képviseletén keresztül hivatalosan is benyújtotta az Európai Bizottsághoz.

Forrásallokáció
Az AVOP két Alapból - az EMOGA Orientációs Részlegéből, valamint a HOPE-ból részesül, közösségi társfinanszírozás formájában. A HOPE forrásait kizárólag egyetlen intézkedés "1.2. A halászati ágazat strukturális támogatása" használja fel.

Az intézkedésekre vonatkozó forrásallokációt a PKD tartalmazza, a források között átcsoportosítás 2004-ben nem történt. Az AVOP megvalósításához rendelkezésre álló összes közkiadás 107,8 milliárd forint (422 836 085 euró), amelyből 2004-ben 25,2 milliárd forint (98 856 084 euró) állt rendelkezésre. A közösségi hozzájárulás döntő hányada (98,6%-a, 312 828 868 euró) az EMOGA-ból származik, a HOPE-ból finanszírozott támogatás (4 389 882 euró) aránya mindössze 1,4%.

Az AVOP költségvetéséből a program célkitűzéseinek megfelelően legnagyobb arányban (57,0%-kal) az 1. prioritás "A versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban" részesedik. A forrásokból "Az élelmiszer-feldolgozás modernizálása" (2. prioritás) 14%-ot, "A vidéki térségek fejlesztése" (3. prioritás) pedig 26,5%-ot köt le. A technikai segítségnyújtás forrásai 2,5%-ot képviselnek.

Az AVOP megvalósulásának előrehaladása, a pályázatok értékelése
Az Operatív Program intézkedéseire, a nyolc pályázati felhívás és a Technikai Segítségnyújtás keretében összesen 3957 pályázatot nyújtottak be 2004. december 31-ig, melyek támogatási igénye összesen 92,3 milliárd Ft (362 078 735 euró) volt. A fejlesztési források abszorpciós képességével kapcsolatos korábbi kételyek tehát nem igazolódtak, ugyanis a benyújtott pályázatok támogatásigénye elérte a 2004-2006 között rendelkezésre álló közkiadás 85,6%-át, illetve 3,7-szer haladta meg a 2004. évi támogatási keretet. A feldolgozás kezdetéig (2004. október 1.) beérkezett nagy számú pályázat befogadása, értékelése lassan, de a körülményeket figyelembe véve kielégítő ütemben halad. A folyamat felgyorsulása a SAPARD-dal kapcsolatos teendők csökkenése, megszűnése után várható.

Az AVOP intézkedéseire benyújtott 3957 pályázatból a jelentés határnapjáig 430 pályázatot (a beérkezett pályázatok 11%-a) fogadott be az MVH. A befogadott pályázatokból pontozással 352 pályázat (a befogadott pályázatok 82%-ának) értékelése történt meg.

A pályázatok további bírálati szakaszai - a Döntés-előkészítő Bizottságok (DEB) és az Irányító Hatóság (IH) szintjei - meglehetősen lassúak. Az értékelt pályázatoknak csupán 9,6%-át (34 pályázat) tárgyalták meg a DEB-ek, az IH pedig a jelentés határnapjáig mindössze 26 támogató döntést hozott. A pályázatok előrehaladásában, a bírálat ütemében a három prioritás között lényeges különbség nem tapasztalható. Az előrehaladás mérsékelt ütemét jelzi, hogy az IH 26 pályázattal kapcsolatos pozitív döntése 483,9 millió Ft (1 897 714 euró) támogatási igényt jelent, amely a 2004. évi közkiadás 1,9%-a csupán.

A pályázatok döntő többsége, 73,2%-a (2 896 db) az 1. prioritás ("A versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban") intézkedéseire érkezett. A 2. prioritás ("Az élelmiszer-feldolgozás modernizálása") iránt, az intézkedés célja és kritérium rendszere miatt szerényebb érdeklődés mutatkozott. Az élelmiszer-feldolgozás modernizálásához a beérkezett pályázatok 3,1%-a (124 pályázat) kötődik. A vidéki térségek fejlesztésére irányuló 3. prioritás igen jelentős fejlesztési szándékot és támogatási igényt mobilizált. A pályázatok közel egynegyede (933 pályázat; 23,6%) a 3. prioritáshoz kapcsolódik. A Technikai Segítségnyújtás pályázatai az AVOP egészének megvalósulását segítik.

A beérkezett pályázatok prioritások szerinti megoszlása lényegében tükrözi az AVOP előzetesen kialakított fejlesztési irányait és a célkitűzések nagyságrendi arányait.

A beérkezett pályázatok területi lefedettsége, regionális megoszlása, nagy szélsőségeket nem mutat, de határozottan jelzi a területi differenciáltságból adódó fejlesztések különbségeit, sajátosságait. Az AVOP - mezőgazdasághoz különböző erősséggel kötődő- célkitűzései legnagyobb érdeklődést a kedvező adottságú, mezőgazdasági jellegű régiókban (Dél-, és Észak-Alföld, Dél-Dunántúl) váltottak ki.

Az AVOP intézkedéseire pályázó kedvezményezettek legnépesebb csoportját (41,4%-os részesedéssel) a mikro-vállalkozások alkotják. A mikro-vállalkozásokat a belföldi természetes személyek, majd a non-profit szervezetek követik. Számottevő arányt képviselnek a kis-, és középvállalkozások is. A kedvezményezettek összetétele a prioritások irányultságától függően változik.

A beérkezett pályázatok minőségét a pályázatírási gyakorlat és tapasztalat hiánya alapvetően befolyásolja. A minőségi kifogások között a jogosulatlanság, a formai hibák (és a hiánypótlás elmulasztása miatti) elutasítás, illetve a pályázó visszalépése említhető. Az említett indokok alapján a 2004 december 31-ig 126 pályázatot (a beérkezett pályázatok 6,6%-át utasították el). Az indokok közül a jogosulatlanság és/vagy formai hiányosság miatti elutasítás (az elutasított pályázatok 63,5%-a) volt a leggyakoribb. A visszalépett pályázatok aránya mindössze 6,4% (24 pályázat).

Az AVOP PKD módosításai
Míg az AVOP három prioritása között a pályázatok, az igényelt források a célkitűzésekhez igazodóan oszlottak meg, a prioritások intézkedései, alintézkedései között indokolatlan aránytalanságok alakultak ki. Ezek mérséklése érdekében néhány kiugróan sok pályázatot és forrásigényt vonzó intézkedés (alintézkedés) átmeneti felfüggesztését rendelte el az IH, tájékoztatva erről a Monitoring Bizottságot. A felfüggesztett intézkedések az alábbiak:
3.3. "Falufejlesztés és - megújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének megőrzése" intézkedés (a felfüggesztés időpontja: 2004. október 1.)
1.1.3. "Új erő- és munkagépek, technológiai és informatikai berendezések beszerzésének támogatása" alintézkedés (a felfüggesztés időpontja: 2004. november 5.)
3.2. "Mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése" intézkedés, 3.2.21. "Kimondottan mezőgazdasági és erdészeti célokat szolgáló (csak helyrajzi számmal ellátott) külterületi utak és hozzájuk kapcsolódó létesítmények építése, felújítása" alintézkedése (a felfüggesztés időpontja: 2004. december 8.).
A pályázati intenzitás jelentős különbségeinek mérséklése, kezelhetősége miatt célszerű és szükségszerű módosításként vetődött fel az alintézkedések és tevékenységek esetében forrás-limitek képzése.

Az AVOP Monitoring Bizottsága - a 2004. július 6-i MB ülés alkalmával - a pályázatok minőségi jellemzői és a feldolgozás tapasztalatai alapján a tagszervezetek képviselőinek egyetértésével az alábbi területeken módosította a pályázati kiírások kritérium rendszerét:
a pályázatok esélyegyenlőséget biztosító kritériumainak erőteljesebb megjelenítése és érvényesítése a pályázatok elbírálásánál,
a PKD-ban szereplő életképességi kritériumok változatlanul hagyása mellett szükségessé vált a kritériumok (SFH /Standard Fedezeti Hozzájárulás/ értékek) aktualizálása,
az NVT agrárkörnyezet-gazdálkodási intézkedésében való részvételt előnyként szükséges figyelembe venni az AVOP intézkedéseire benyújtott pályázatok értékelése során,
a Pénzügyminisztériummal történt egyeztetés után elszámolható költségként vehető figyelembe a támogatási hányadra eső, vissza nem igényelhető ÁFA.
A program megvalósításának feltételei, az intézményrendszer korszerűsítése
A 447/2004/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdése értelmében az AVOP keretén belül a szerződéskötés és kötelezettségvállalás attól az időponttól lehetséges, amikor a SAPARD program szerződéskötései és kötelezettségvállalásai lezárultak. Ezzel párhuzamosan az AVOP pályázatok feldolgozása, értékelése megkezdődhetett volna, de az MVH szűkös adminisztrációs kapacitása miatt erre nem került sor. Ennek következtében az MVH nem tudott megfelelő mennyiségű és minőségű pályázatot felterjeszteni a Döntés Előkészítő Bizottságok (DEB) számára. A DEB-ek 2004-ben megtartották alakuló üléseiket, illetve megtörtént az ügyrend elfogadása is. A folyamatot lassította még a támogatási intenzitások változása (egyes kedvezmények időközben történt visszavonása). A PM útmutató szerinti az ÁFA arányosítási hibák korrigálása is hosszabb időt vett igénybe.

A pályázatkezelési és döntés-előkészítési folyamat felgyorsítása érdekében több intézkedés történt, nevezetesen:
az MVH eljárásrendjének áttekintése, korszerűsítése, az irányítás hatékonyságának növelése, a Működési Kézikönyv módosítása,
az MVH személyi állományának bővítése, kizárólag az AVOP-pal foglalkozó munkatársak felvétele,
a pályázatkezelés egyszerűsítése.
A pályázati rendszerben az EMIR hiányosságai gyakran okoztak problémát. A rendszer fejlesztésével és a folyamatosan installálásra kerülő új modulokkal, illetve a felhasználók mind szélesebb körű betanulásával, a munkafázisok begyakorlásával ezek a problémák folyamatosan csökkennek.

Az adminisztrációs folyamat gyorsítása terén jelentős előrelépés várható a kitöltő-program bevezetésétől.

Az AVOP megvalósulásának értékelése tehát meglehetősen rövid, a pályázatok feldolgozásától számítva, mindössze egy negyedévet ölel fel. Ezért a jelentés főként a pályázat-benyújtás folyamatára, a pályázatok értékelésére, illetve az intézményrendszer működésére koncentrált. Előrehaladás lényegében ezeken a területeken figyelhető meg, a program pénzügyi megvalósulásáról, kifizetésekről a 2004. december 31-i állapot szerint a jelentés nem tud számot adni. Az értékelés az eddigi folyamatok tapasztalatait, a végrehajtásban mutatkozó problémákat összegzi. A 2004. évben eszközölt változtatások, intézményi, irányítási, tájékoztatási korszerűsítések megfelelő garanciát adnak az AVOP fejlesztéseinek következő évi, a kialakult hátrányt fokozatosan megszüntető megvalósítására.

Csatolt dokumentumok:
A jelentés teljes szövege (PDF)
Standard indikátor táblák (XLS)