Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)

A Strukturális Alapok felhasználásának általános szabályait meghatározó 1260/1999/EK Tanácsi Rendelet1 értelmében az 1. Célkitűzés hatálya alá tartozó régiókban és országokban, azaz azokban a lemaradó régiókban, ahol az egy főre jutó GDP nem éri el a közösségi átlag 75%-át, az EU által meghatározott tervezési időszakra vonatkozóan a tagállamnak stratégia dokumentumot, Nemzeti Fejlesztési Tervet (NFT) kell készítenie. A magyar kormánnyal a Nemzeti Fejlesztési Tervről folytatott tárgyalások alapján az Európai Bizottság elkészíti a Közösségi Támogatási Keretet (KTK). A KTK jelenti a pénzügyi támogatás jogi keretét és magába foglalja az EU és a tagállam pénzügyi kötelezettségvállalásait az adott EU költségvetési időszakban a tagállam számára indított fejlesztési programokra vonatkozóan.

A Magyarország által beadott programozási dokumentumokról folytatott, 2003 végére lezárult tárgyalások alapján a 2004-2006 időszakban a Magyarország számára létrehozott Közösségi Támogatási Keret öt operatív programon keresztül valósul meg.

Ezek egyike az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP), amely a többi operatív programmal együtt biztosítja a stratégiai célkitűzések megvalósítását.

Az AVOP a mezőgazdaság és a vidéki térségek helyzetének elemzését, a célokat és fejlesztési irányokat meghatározó stratégiát, valamint az intézkedések céljának és tartalmának rövid összegzését foglalja magába. Az intézkedések tartalmi és végrehajtással kapcsolatos részleteit a Program-kiegészítő Dokumentum tartalmazza.

A Közösségi Támogatási Keret direktíváihoz és prioritásaihoz való kapcsolódás.
A fenntarthatóbb és versenyképesebb agrárgazdaság (beleértve a mezőgazdaságot, halászatot és élelmiszer-feldolgozást), valamint a vidéki térségek jövedelemszint-növelésen és a munkalehetőségek bővítésén alapuló integrált fejlesztésének támogatása révén az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program hozzájárul a Közösségi Támogatási Keret stratégiai célkitűzéseinek megvalósításához.

Az AVOP kapcsolódik a Magyarország gazdasági versenyképességének növelése specifikus célhoz, amely főleg a Közösségi Támogatási Keret első prioritásán keresztül valósítandó meg. A növekvő versenyképesség a vidéki térségek gazdasági potenciáljának erősödésén is alapszik: ezért a vidéki térségek integrált fejlesztése beépül ebbe a prioritásba, ugyanakkor a KTK másik specifikus céljához, a kiegyensúlyozottabb regionális fejlődéshez is jelentősen hozzájárul. Számos, az AVOP által támogatott tevékenység hozzájárul a KTK két másik specifikus céljának, a humán erőforrások jobb kihasználása, valamint az infrastruktúra javítása és a környezet védelme megvalósításához.

Az AVOP céljai és prioritásai
Az Operatív Program specifikus céljai a következők:
A mezőgazdasági termelés és élelmiszer-feldolgozás versenyképességének javítása;
A vidék felzárkóztatásának elősegítése.

A fent említett célokat a következő prioritások fejezik ki:

1. Prioritás: A versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban:
A prioritás intézkedései a halászatot is magába foglaló mezőgazdasági termelés versenyképességét kívánják növelni a termelési költségeket csökkentő, a termékek hozzáadott értékét és minőségét növelő, a környezet védelmét, a higiéniai és állatelhelyezési feltételeket javító beruházások támogatásán keresztül. A prioritás ösztönzi a fiatal gazdák vállalkozás-indítását, támogatja a gazdaságok gazdasági életképességének növelését, a mezőgazdasági tevékenységekkel foglalkozók számára megfelelő szakismeretek megszerzését, célzott tanfolyamokon való részvételét, a bővülő piacok által támasztott követelményekhez való alkalmazkodást és környezetbarátabb gazdaságirányítás kialakítását.

2. Prioritás - Az élelmiszer-feldolgozás modernizálása:
A prioritás támogatja az élelmiszer-feldolgozó ipar fejlesztését a technológia, a kapcsolódó logisztikai, tároló- és raktárkapacitások, valamint az informatikai háttér modernizálása révén. A beruházások elsődlegesen a fogyasztók egészségének védelmét, az élelmiszerbiztonságot, a termékek minőségének javítását, a környezet védelmét (hulladékés melléktermék-kezelés), valamint az értékesítési csatornákhoz való nagyobb alkalmazkodást szolgálják.

3. Prioritás - Vidéki térséges fejlesztése:
Ez a prioritás a vidéki térségek legfőbb strukturális gyengeségeinek, mint az infrastruktúra elmaradottságának és a vidéki települések mezőgazdasági termeléstől való nagyfokú függésének felszámolását célozza. Három specifikus célt tartalmaz: a vidéki gazdasági potenciál fejlesztése, a foglalkoztatás javítása; a vidéki környezet vonzóbbá tétele; kísérleti, integrált kistérségi programok (LEADER+ megközelítés) kidolgozása és megvalósítása.
Ezeket a célokat a mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, valamint a vidéki jövedelemszerző tevékenységek fejlesztése, mint a falusi turizmus (beleértve az "on-farm" turizmust), a kézműipar és a minőségi termékek értékesítése, révén kívánja elérni. A prioritás támogatja vidéki lakosság életminőségének és -körülményeinek javítását a megfelelő vidéki infrastruktúra fejlesztésével, az élettér vonzóbbá tételével, a vidéki közösségek erősítésével, valamint a természeti és kulturális örökség megőrzésével és állapotának javításával.

Technikai segítségnyújtás:
A prioritás a program végrehajtását segíti elő, és hozzájárul céljainak eléréséhez.

A 2004-2006 időszakban az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Programhoz az EU 317,2 millió euró pénzügyi hozzájárulást irányoz elő. Ez az összeg magába foglalja az EMOGA Orientációs Szekciójából folyósított 312,8 millió eurót és a HOPE 4,4 millió eurós hozzájárulását.
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Strukturális Alapok Főosztálya látja el az AVOP Irányító Hatóság feladatait.

Letölthető dokumentum:
Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program teljes szövege (PDF)